Saturday, September 10, 2005

我都唔知想點

最近好多野忙,好多野煩,心情低落,就算每日啪大量林狗同smap都無補於事。
其實阿jan出碟搞talkshow,我心情好複雜。
可以聽佢既歌係開心,買到飛睇talk show亦令我好興奮,但係我其實唔想海峰甘紅甘多人鍾意,我唔想承認有人比我更喜歡佢,或者應該甘講,我唔想知道佢appreciate其他fans,但係我一次都未同佢講過野。
其實我又唔係真係甘恨同佢講野,海峰係:只可遠觀。
但係當我知道有其他女仔話鍾意佢,然後有勇氣行埋去,仲有機會同佢講野,或者海峰對佢笑,我就會恨到入肉。係唔開心個隻恨,係會想殺人個隻恨。
係咪有D變態?
都話我心情煩燥。

5 comments:

M said...

dear, sorry if that upsets you! i just felt very close to him when i read that. i guess it's different for you...i'll save that myself next time. v.v

Amanda said...

viv,
其實你唔算變態.. 人好自然就想將最心愛既野留比自己.. 我都唔鐘意承認我都係甘..往往見都我身邊既人想做我一路夢寐以求既野﹐我就會好唔開心.. sigh*
in your case, 好難防止其他女fans接近林海峰架麻.. maybe try 隻眼開﹐隻眼閉.
I want to talk to you tim.. cause I changed a bit to my script.. but scared it's not good.

tsuntsun said...

you're so funny ... i understand the feeling that you want to own him and bring him home la ... but he's a celebrity ma ...mo gai ga la ....

deakin said...

哈哈!看完娛樂新聞,林海峰的簽名會竟然有工作人員拿了一支會甩色的筆給他簽名,結果你沒有他的簽名,其他人都沒有!!! =P

viv said...

D,
但係你睇下903個格仔丫,有好多女仔同佢合照呀,蔭公!!!!